joi, 17 iunie 2010

CE AU AFIRMAT ALTII DESPRE ISUS HRISTOS

„Cel ce va introduce pricipiile creştinismului primar în afacerile

publice, va schimba faţa lumii".

Inventator şi om de stat american din sec. al XVIII-lea.

,£)intre toate sistemele morale, antice şi modeme, pe care le-am cercetat, nici unul nu mi s-a părut atât de pur ca cel al lui Isus".

Thomas Jefferson

Al treilea preşedinte şi autor pricipal al Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.

.jVu ştiu ce ar rămâne din civilizaţie şi istorie dacă influenţa acumulată a lui Hristos, atât directă cât şi indirectă, ar fi înlăturată din literatură, artă, relaţiile practice, normele morale şi din activitatea creatoare în toate sferele minţii şi spiritului".

Dr. Charles Malik Fost preşedinte al Adunării Generale a O.N.U-

Influenţa lui Hristos asupra lui Tolstoi

„Tolstoi şi-a propus să derceteze credinţa creştină, pentru * supravieţui prin anii tulburi care-i stăteau înainte. El a pornit de 'a Evanghelii şi, în cuvintele şi ilustraţiile lui proprii, a prezentat cu măiestrie mesajul acestora, privitor la împărăpa lui Dumnezeu în noi­ţiţa lui asupra faptului că creştinismul nu este doar o religie, ci yod

de viaţă, a făcut din Tolstoi o figură atât de venerată in întreaga

un777 ţflgişj viaţa lui a fost o realizate măreaţă, mai măreaţă chiar decât

^6Anveiele sale: Război şi Pace, Ana Kaienina, sau învierea" cap°a ^

Malcolm Muggeridge Critic social şi autor britanic.

Până şi cei ce au negat creştinismul, atacându-1, în sinea lor ynnează încă idealul creştin, căci până acum, nici ingeniozitatea şi nici gpjoarea inimilor lor n-a fost în stare să creeze un ideal mai înalt pentru om Ş' ^iriute decât idealul oferit de Hristos, în vechime. Atunci când a existat vreo încercare, rezultatul a fost grotesc".

Fyodor Dostoevski Autor şi Filozof rus — citat din Fraţii Karamazov.

„Cred că nu există nimic mai minunat, mai profund, mai plin de înţelegere, mai raponal, mai uman şi mai perfect decât Mântuitorul; îmi spun adesea, cu o dragoste geloasă că nu numai că nu mai există nimeni asemenea Lui, dai-nici n-ar putea să existe".

Fyodor Dostoevski dintr-o scrisoare personală, scrisă din închisoare.

,Dacă divinul a apărut vreodată pe acest pământ, a fost în persoana lui Isus Hristos".

Johann Wolfgang von Goethe dintr-o scrisoare a dramaturgului german din

ultimii ani ai vieţii.

Dacă te afli în căutarea adevărului...

Pentru a recunoaşte adevărul din multele învăţături şi religii false care circulă azi în lume, evaluează învăţătura oricărui 0rn sau a oricărei mişcări, în lumina Scripturii — Cuvântul Sfânt şi inspirat al lui Dumnezeu către om — aşa cum au ftc"t locuitorii din Berea, în primul veac (vezi Faptele Apos­tolilor 17:10-12)

marți, 15 iunie 2010

FIMUL CEL MAI RASPANDIT DIN INTREAGA LUME DESPRE ISUS

„ISUS" este filmul cu cea mai largă traducere şi distribuţie din întreaga istorie. Motivul succesului lui pare a fi caracterul autentic, acurateţea şi atenţia deosebită acordată detaliilor.

Evanghelia după Luca, parte din Sfânta Scriptură, sau Biblie, a fost aleasă ca text de bază pentru dialogul şi acţiunea filmului. Au urmat cinci ani de pregătire şi cercetări minuţioase, înainte de a se fi început filmările, în locurile originare din Israel. Au fost consultaţi cercetători, arheologi, istorici şi teologi. Ateliere speciale au lucrat la reconstituirea de ceramică, unelte şi îmbrăcăminte asemenea celor din primul veac.

, JJorim să producem o dramatizare a vieţii unui om adevărat, care a trăit acum 2000 de ani — a spus Paul Eshleman, directorul de distribuţie mondială a filmului „ISUS". „Isus a lucrat cu mâinile Lui, a trăit printre oameni, a mâncat aceeaşi hrană ca şi ei şi le-a cunoscut durerea. Am vrut să producem un film, care să-i ajute pe cei ce-1 vor viziona, să-L înţeleagă mai bine pe acest Om, care a schimbat cursul istoriei şi continuă şi azi să transforme vieţile oamenilor, Omul-Dumnezeu, Isus din Nazaret".

Alegerea actorilor pentru această dramatizare a vieţii lui Isus a presu­pus o căutare intensă, mai ales pentru actorul care urma să joace rolul lui Isus. Pentru a avea figuri cât mai autentice, cei 45 de actori din rolurile Principale, cât şi cei peste 5000 de figuranţi, au fost recrutaţi din rândul P°Pulaţiei Orientului Apropiat.

Rolul principal, al lui Isus, i-a fost încredinţat lui Brian Deacon, un a«or englez de prestigiu al Companiei Royal Shakespeare. Deacon a fost j»es din aproximativ 1000 de actori, datorită felului simplu, dar plin de ^erenţă, cu care a reuşit să portretizeze istoria vieţii lui Isus, aşa cum

Până în prezent, filmul „ISUS" a fost tradus în 175 de vizionat de peste 425 de milioane de oameni din întreaga lume.

Producerea lui a fost iniţiată şi finanţată de către Campus Crusad Christ International. Producătorul filmului este John Heyman, laur * Festivalului de Film de la Cannes. Compania Warner Broth63*^ coordonat premiera filmului în cinematografele din Statele Unite.

duminică, 13 iunie 2010

PĂRTĂŞIA CU ALŢI CREŞTINI

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu neglijăm părtăşia cu alp creştini (Evrei 10:25). Mai mulţi cărbuni ard împreună cu o flacătică. Dacă scoţi un cărbune din foc, izolându-1 pe vatra rece, el se pute -nge. La fel se întâmplă şi cu relaţia ta cu alţi creştini. Dacă nu VS tentezi încă o biserică, nu aştepta să fii invitat. Ia iniţiativa şi fre^.jază-te unei biserici din apropiere, în care Hristos este onorat şi în ^ cuvântul lui Dumnezeu este explicat cu claritate. începe chiar din ^ astă săptămână şi participă în mod regulat.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ATUNCI CÂND ÎL PRIMEŞTI P£ HRISTOS

In momentul în care L-ai primit pe Hristos, prin credinţă, ca un act voinţei tale, s-au petrecut mai multe lucruri, printre care:

1. Hristos a venit în viaţa ta (Apocalipsa 3:20 şi Coloseni 1:27).

2. Păcatele tale au fost iertate (Coloseni 1:14).

3. Ai devenit un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12).

4. Ai primit viaţa veşnică (Ioan 5:24).

5. Ai început acea mare aventură cu Dumnezeu, pentru care El te-a ere (II Corinteni 5:17; I Tesaloniceni 5:18).

îţi poţi imagina ceva mai măreţ decât a-L primi pe Isus Hristos în viaţa ta? Mulţumeşte-I acum lui Dumnezeu, în rugăciune, pentru ceea ce a făcut pentru tine. Mulţumirea adresată lui Dumnezeu reprezintă o

dovadă a credinţei tale în El.

Pentru a te bucura din plin de noua ta viaţă în Hristos, iată

câteva...

SFATURI PRACTICE PENTRU CREŞTEREA ÎN CREDINŢĂ

Creşterea spirituală este produsul încrederii tale în Isus Hristos: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă" (Galateni 3:11). Trăirea prin credinţă te va ajuta să capeţi tot mai multă încredere în Dumnezeu, în ce priveşte fiecare aspect al vieţii tale. Vei creşte în această încredere, pe măsură ce:

1. Petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi (Ioan 15:7).

2. Citeşti zilnic Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:11) — începe cu Evanghelia după Ioan.

3. Asculţi de Dumnezeu clipă de clipă (Ioan 14:21).

i îl prezinţi pe Hristos altora, prin modul tău de viaţă şi prin cuvintele tale (Matei 4:19; Ioan 15:8).

5. Te încrezi în Dumnezeu în ce priveşte fiecare aspect al vieţii tale. (I Petru 5:7).

6. îi permiţi Duhului Sfânt să-ţi umple şi să-ţi guverneze viaţa, pentru a putea fi un martor al lui Hristos (Galateni 5:16-17; Faptele Apostolilor 1:8).

vineri, 11 iunie 2010

ALEGE VIATA

Următoarea schiţă în patru puncte îţi explică cum poţi aJlt să-L cunoşti pe Dumnezeu. Ea arată calea de cunoaştere a lui Dun,. nezeu aşa cum a plănuit-o El, deci este revelatoare pentru flecare dintre noi.

DUMNEZEU TE IUBEŞTE ŞI ARE UN PLAN MINUNAT

PENTRU VIAŢA TA.

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" (Ioan 3:16).

Toate referinţele biblice conţinute in această broşură trebuie citite, pe cât posibil, din Biblie, în contextul lor.

PLANUL LUI DUMNEZEU

Isus a spus:

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu" (Io311 17:3).

„Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug" (Ioan 10:10b)-

De ce majoritatea oamenilor nu trăiesc această viaţă d"1 abundenţă?

OMUL ESTE PĂCĂTOS ŞI DESPĂRŢIT DE DUM­NEZEU. DE ACEEA, EL NU POATE CUNOAŞTE ŞI EXPERIMENTA DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI PLANUL LUI PENTRU VIAŢA SA.

OMUL ESTE PĂCĂTOS

Omul a fost creat pentru a avea o legătură personală cu Dumnezeu, dar datorită îndărătniciei lui, el a ales să meargă pe calea lui proprie, fără Dumnezeu. în felul acesta legătura lui cu Dumnezeu a fost ruptă. Această îndărătnicie, manifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu, este ceea ce Biblia numeşte păcat.

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23).

OMUL ESTE DESPĂRŢIT DE DUMNEZEU

„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!" (Isaia 59:2).

„Fiindcă plata păcatului este moartea" (despărţirea de Dumnezeu din punct de vedere spiritual) (Romani 6:23).

\dumnezeh sfân^/ Dumnezeu este sfânt, iar omul este păcătos. O prăpastie adâncă îi desparte. Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă, prin propriile sale eforturi, cum ar fi: o viaţă morală, filozofie, sau religie.

Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste aceastd prăpastie.


ISUS HRISTOS ESTE SINGURA SOLUŢIE OFERtt?
DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATUL OMULUI por?
EL POŢI CUNOAŞTE ŞI EXPERIMENTA DRaqJ^
TEA LUI DUMNEZEU ŞI PLANUL LUI PENTRU Vu
ŢA TA. W


ISUS A MURIT ÎN LOCUL NOSTRU

„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi" (Romani 5:8).

ISUS A ÎNVIAT DIN MORŢI

„Hristos a murit pentru păcatele noastre,...a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea, S-a arătat la cinci sute de fraţi deodată." (I Corinteni 15:3-6).

ISUS ESTE SINGURA CALE SPRE DUMNEZEU

Isus a spus:

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6).

dumnezeul sfanţ

Dumnezeu a creat o punte peste prăpastia care ne des­parte dc El, trimiţând pe Fiul Său, Isus Hristos, să moară pe cruce în locul nostru. El a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre.

omul pacâtos

Nu este de ajuns să ştim doar aceste trei legi...

TREBUIE SĂ-L PRIMIM PE ISUS HRISTOS

Dar tnturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." (Ioan 1: 12).

ÎL PRIMIM PE ISUS HRISTOS PRIN CREDINŢĂ

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni" (Efeseni 2:8-9).

FIECARE DINTRE NOI TREBUIE SĂ-L PRIMEASCĂ PE ISUS HRISTOS CA DOMN ŞI MÂNTUITOR; ÎN FELUL ACESTA VOM PUTEA CUNOAŞTE ŞI EXPE­RIMENTA DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI PLANUL D LUI PENTRU VIEŢILE NOASTRE.

CÂND ÎL PRIMIM PE ISUS HRISTOS, SUNTEM NĂSCUŢI DIN

NOU (Citeşte Ioan 3:1-8)

NOI ÎL PRIMIM PE ISUS HRISTOS, INVITÂNDU-L ÎN MOD PERSONAL SĂ VINĂ ÎN VIEŢILE NOASTRE

Isus Hristos a spus:

„Iată, Eu stau la uşă şi bat: dacă aude cineva glasul Meu şi-Mi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine." (Apocalipsa 3:20).

A-L primi pe Hristos înseamnă a ne întoarce de la Eu la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în faptul că Isus Hristos vine în vieţile noastre, ne iartă păcatele şi ne transformă în fiinţele pe care El le doreşte. Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce Pentru păcatele noastre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită. Noi îl primim pe Isus Hristos prin credinţă, printr-un act al Vo'nţei noastre.

Aceste două cercuri reprezintă două feluri de vieţi:

O VIAŢĂ SUB CONTROLUL EULUI:

E Eul se află pe tronul vieţii. H Hristos este în afara vieţii.

• Interesele sunt subordonate eului produc adesea discordie şi frustrare.

O VIAŢĂ SUPUSĂ LUI HRISTOS:

H Hristos se află pe tronul vieţii. E Eul este supus lui Hristos.

• Interesele sunt subordonate lui Hristos în

armonie cu planul lui Dumnezeu.

Care cerc reprezintă cel mai bine viaţa ta?

Care cerc doreşti să reprezinte viaţa ta?

în cele ce urmează, ţi se va explica cum poţi să-L primeşti Hristos...

POŢI SĂ-L PRIMEŞTI PE HRISTOS CHIAR ACUM, PRIN C DINŢA, EXPRIMATĂ ÎN RUGĂCIUNE

A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu.

Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat atât de mult

cuvintele tale, cât de atitudinea inimii tale. Iată un model de rugăciun

miercuri, 9 iunie 2010

UN DOMN INVIAT

Datorită învierii lui Isus, urmaşii lui adevăraţi nu sunt chemaţi sase conformeze doar unui cod etic al unui fondator decedat, ci se bucura o relaţie personală cu un Dumnezeu viu. Isus Hristos trăieşte astaz:, binecuvântând şi îmbogăţind vieţile celor ce se încred în El şi-L ascUce-

De-a lungul secolelor, nenumăraţi oameni, inclusiv mulţi dintre
care au avut o influenţă însemnată asupra omenirii, au recunos
valoarea lui Isus Hristos. ^

Filozoful şi fizicianul francez Blaise Pascal, vorbind despre ne omului de Isus Hristos, spunea: „Există un vid înăuntrul fiecărui om> care nu-1 poate umple decât Dumnezeu, prin Fiul Său, Isus Hristos ■

vrea şi tu să-L cunoşti pe Isus Hristos în mod personal, ca Mântui-al tău? Oricât ar părea de fantastic, acest lucru este posibil! Isus este toX de dornic să stabilească o relaţie vie, personală, cu tine, încât a făcut 3^ ce era necesar în acest sens. Pentru a şti cum poţi începe această t0laţie cu Hristosul înviat, citeşte rândurile ce urmează.

luni, 7 iunie 2010

CINE ESTE ACEST ISUS

Cine este, după părerea ta, personalitatea cea mai remarcabilă a tuturor timpurilor — cel mai mare învăţător, cel mai proeminent conducător?

Cine a făcut cel mai mult bme omenirii şi a trăit viaţa cea mai perfectă din câţi au trăit vreodată?

Dacă mergi în orice parte a lumii şi stai de vorbă cu oameni de orice religie, oricât de consacraţi ar fi ei religiei căreia îi aparţin, dacă cunosc cât de cât faptele istorice, vor trebui să admită că n-a existat nimeni asemenea lui Isus din Nazaret. El este persoanlitatea unică a tuturor timpurilor, care a schimbat cursul istoriei. Până şi data de pe ziarul de astăzi este o mărturie a faptului că Isus din Nazaret a trăit pe pământ acum aproape 2.000 de ani. Naşterea Lui stă la răscrucea istoriei, pe care o împarte în două ere (î.H. şi d. H).


protejarea minorilor, sclavia a fost abolită şi o mulţime de alte schimb- • s-au produs spre binele omenirii.

Vieţile indivizilor au fost de asemenea schimbate în mod radical Q exemplu, Lew Wallace, general şi geniu literar renumit, a fost mult^ vreme un ateu convins. Vreme de doi ani, el a studiat în bibliotecile cel mai mari ale Europei şi ale Americii, căutând informaţii pentru a scrie o carte care să distrugă creştinismul pentru totdeauna. In timp ce scria al doilea capitol, el s-a trezit pe genunchi, rugându-se acestui Isus şj numindu-L, asemenea lui Toma de altădată, „Domnul meu şi Dumnezeul meu".

Datorită dovezilor puternice, de netăgăduit, el n-a mai putut să nege faptul că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Mai târziu, el a scris romanul Ben Hur, unul din cele mai minunate roamne din epoca în care a trăit Hristos

în mod similar, ceva mai târziu, C. S. Lewis, profesor la universitatea din Oxford, Anglia, un agnostic care a negat divinitatea lui Hristos timp de ani de zile, în faţa dovezilor atât de copleşitoare, s-a văzut de asemenea nevoit să se supună acestui Isus, şi să-L recunoască ca Dumnezeul şi Mântuitorul său personal.

Domn, înşelător sau lunatic?

în faimoasa sa lucrare, Mers Christianity, Lewis face această afirma­ţie: „Un simplu om, care ar fi spus lucruri de felul celor pe care le-a spus Isus, n-ar putea fi un mare învăţător moral. El ar trebui să fie sau un lunatic — de calibrul unuia care se crede un ou clocit — sau un diavol din Iad. Trebuie să decizi: fie El a fost şi este Fiul lui Dumnezeu, fie un nebun, sau ceva mai rău. Poţi sa-L încarcerezi ca pe un nebun, sau să-I cazi la picioare, numindu-L Domn şi Dumnezeu. Dar nu veni cu ideea absurdă cum că El ar fi fost un mare învăţător al omenirii. El nu ne-a lăsat această posibilitate". Cine este Isus din Nazaret pentru tine? Viaţa ta pe acest pământ şi în eternitate este afectată de răspunsul pe care-1 dai la această întrebare.

Cele mai multe religii au fost fondate de fiinţe umane, având la baza filozofii omeneşti, reguli şi standarde de performanţă. Dacă i-ai elimin3 pe aceşti fondatori din disciplinele şi practicile acestor religii, ele nu s-ar schimba prea mult. Dar dacă L-ai elimina pe Isus din creştinism, n* mai rămâne nimic; căci creştinismul biblic nu este doar o filozoiie^ vieţii, nici un standard etic, sau o aderare la un ritual religios. Adevara creştinism se bazează pe o relaţie vie, personală, cu Mântuitorul mv

^fondator care a învins moartea.

De-a lungul secolelor, cei mai mari învăţaţi care au cercetat dovezile învierii au crezut şi cred că Isus este viu. După ce a examinat dovezile învierii aduse de scriitorii Evangheliilor, Simon Greenleaf, o autoritate în materie de jurisdicţie legală de la Şcoala de Drept din Harvard, concluziona, referindu-se la urmaşii lui Isus: „De aceea, ar fi fost imposibil ca ei să fi persistat în afirmarea adevărurilor pe care le-au narat, dacă Isus n-ar fi înviat într-adevăr din morţi, şi dacă ei n-ar fi cunoscut acest lucru la fel de bine ca oricare altul".

John Singleton Copley, recunoscut ca unul din cei mai mari jurişti din istoria britanică, comenta: „Ştiu destul de bine ce înseamnă o dovadă valabilă, şi vă spun: dovezile de felul acelora care spijină realitatea învierii lui Hristos n-au putut fi zdrobite niciodată".

De-a lungul secolelor, creştinii s-au salutat între ei la Paşte cu salutul: „Hristos a înviat!" Răspunsul valabil la acest salut este: ,Adevărat a înviat!"

Bazele credinţei.

învierea este piatra de căpătâi a credinţei creştine. Există alte câteva motive, pentru care cei ce studiază faptele legate de înviere, cred că aceasta a avut loc cu adevărat.

Faptul acesta a fost prezis. Mai întâi, Isus însuşi Şi-a prezis moartea şi învierea şi ele au avut loc întocmai după cum le-a prezis El (vezi Luca 18:31-33).

Mormântul gol. în al doilea rând, învierea este singura explicaţie rezonabilă pentru mormântul Lui gol. O citire atentă a înregistrărilor iblice arată că mormântul în care fusese pus trupul lui Isus a fost bine Pazrt de către soldaţii romani şi sigilat cu o piatră uriaşă la intrare. Dacă, aşa cum pretind unii, Isus n-ar fi fost mort, ci doar leşinat, garda şi piatra e la intrarea mormântului I-ar fi împiedicat evadarea, cât şi orice ^ cercare din partea ucenicilor Săi de a-L elibera. Duşmanii lui Isus nu ^ arti furat trupul, deoarece absenţa acestuia din mormânt n-ar fi făcut

Cat să încurajeze credinţa în înviere, sin Sa arătat viu în fata multora. în al treilea rând, învierea este Ucenf3 eXpl*ca^e Pentru apariţiile ulterioare ale lui Isus Hristos în faţa lcilor. După învierea Sa, Isus a apărat în cel puţin zece ocazii îh faţa celor ce-L cunoscuseră, chiar la peste 500 deodată. El a dovedit că a ^ apariţii nu erau halucinaţii. El a stat de vorbă cu ei şi ei L-au atins

Naşterea Bisericii. în al patrulea rând, învierea este sin», explicaţie raţională pentru începutul Bisericii Creştine; Biserica Crest' este, cu siguranţă, cea mai uriaşă instituţie care a existat vreodată" istoria lumii. Nenumărate predici rostite în decursul secolelor, au avi** de-a face cu învierea lui Isus (Fapte 2:14-36). în mod evident, biseri primară ştia că acesta era fundamentul mesajului ei. Duşmanii lui Isus şi ai urmaşilor Lui ar fi putut să-i oprească în propovăduirea acestui mesaj, prin simpla scoatere la iveală a trupului Lui Isus.

Vieţile transformate. în al cincilea rând, învierea este singura explj. caţie rezonabilă pentru vieţile transformate ale ucenicilor lui Isus. Ei îl părăsiseră înainte de răstingnire; după moartea Lui, ei erau descurajaţi şi plini de frică. Ei nu se aşteptau ca Isus să învie din morţi (Luca 24:1-11).

Totuşi, după înviere şi după experienţa avută la Rusalii, aceiaşi urmaşi ai Lui, descurajaţi şi deziluzionaţi, au fost transformaţi prin puterea măreaţă a lui Hristos cel înviat. în Numele Lui, ei au întors lumea pe dos. Mulţi şi-au pierdut vieţile pentru credinţă; alţii au fost persecutaţi în mod îngrozitor. Purtarea lor curajoasă nu poate fi înţeleasă decât pe baza convingerii că Isus Hristos înviase cu adevărat — fapt pentru care merita să-şi dea viaţa.

în peste 50 de ani de lucru printre intelectualii din lumea universitară, n-am întâlnit încă vreo persoană care să fi luat în considerare în mod sin­cer dovezile copleşitoare ale divinităţii şi învierii lui Isus din Nazaret, şi care să nu admită faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis. Aceia dintre ei care nu cred, trebuie să mărturisească în mod sincer că nu şi-au pus timp deoparte să citească sau să cerceteze faptele istorice legate de Isus.